SONY DSC

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą: z urzędu – ks. proboszcz, jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych istniejących na terenie parafii, przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. delegaci parafialnych grup apostolskich ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

Według postanowień II Soboru Watykańskiego, jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Rada duszpasterska jest jedynie pomocą dla ks. proboszcza w parafii. Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej składają uroczyste przyrzeczenie sumiennego i rzetelnego wypełniania powierzonych im funkcji w Radzie. Przedmiotem rozważań Parafialnej Rady Duszpasterskiej mogą być przykładowo następujące zagadnienia: problemy ewangelizacyjne, organizacja duszpasterstwa parafialnego, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży, problemy pomocy osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim czy zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, jak np. rekolekcje, misje, odpust itp.

Radę Duszpasterską w naszej parafii tworzą:

  • Ks. Marek Typrowicz
  • Jacek Kranz
  • Leopold Bekier
  • Krzysztof Gądek
  • Genowefa Długosz
  • Witold Rudziak
  • Stanisław Gac
  • Adam Drapała